Παραθετικά επιθέτων
study_time.gifΟι βαθμοί των επιθέτων είναι τρεις: ο θετικός, ο συγκριτικός, ο υπερθετικός.
Τα παραθετικά των επιθέτων σχηματίζονται με δύο τρόπους: Μονολεκτικά (με μία λέξη) και περιφραστικά (με περισσότερες λέξεις).

Ο θετικός βαθμός φανερώνει μια ιδιότητα που έχει ένα ουσιαστικό, χωρίς σύγκριση με κάποιο άλλο. π.χ. Το φαγητό είναι νόστιμο.

Ο συγκριτικός βαθμός φανερώνει μια ιδιότητα που έχει ένα ουσιαστικό, σε μεγαλύτερο βαθμό από κάποιο άλλο ουσιαστικό. π.χ. Το φαγητό μου είναι νοστιμότερο.
Ο σχηματισμός του συγκριτικού.
Μονολεκτικά: Προσθέτουμε στο θέμα του θετικού βαθμού τις καταλήξεις:
• -ότερος, -ότερη, -ότερο (στα επίθετα σε –ος) π.χ. μικρότερος
• -ύτερος, -ύτερη, -ύτερο (στα επίθετα σε –ύς) π.χ. μακρύτερος
• -έστερος, έστερη, -έστερο (στα επίθετα σε –ης) π.χ. υγιέστερος
Περιφραστικά: Βάζουμε το ποσοτικό επίρρημα πιο μπροστά από το θετικό βαθμό. π.χ. πιο βαθύς

Ο υπερθετικός βαθμός διακρίνεται σε σχετικό και απόλυτο.
Φανερώνει μια ιδιότητα που έχει ένα ουσιαστικό στον πιο μεγάλο βαθμό. π.χ. η υγεία είναι πολυτιμότατη.
Ο σχηματισμός του υπερθετικού βαθμού.
Μονολεκτικά: Προσθέτουμε στο θέμα του θετικού βαθμού τις καταλήξεις:
• -ότατος, -ότατη, -ότατο (στα επίθετα σε –ος) π.χ. ωραιότατος
• -ύτατος, -ύτατη, -ύτατο (στα επίθετα σε –ύς) π.χ. βαρύτατος
• -έστατος, έστατη, -έστατο (στα επίθετα σε –ης) π.χ. υγιέστατος
Περιφραστικά:
1. Βάζουμε το οριστικό άρθρο ο, η, το μπροστά από τον συγκριτικό βαθμό. π.χ. ο μικρότερος ή ο πιο μικρός. Τα υπερθετικά που σχηματίζονται με αυτό τον τρόπο είναι σχετικά υπερθετικά.
2. Βάζουμε το ποσοτικό επίρρημα πολύ ή πάρα πολύ μπροστά από το θετικό βαθμό. π.χ. πολύ μικρός ή πάρα πολύ μικρός. Τα υπερθετικά που σχηματίζονται με αυτό τον τρόπο είναι απόλυτα υπερθετικά.
Οριστικές αντωνυμίες
_αντωνυμίες.gifΟριστικές ονομάζονται οι αντωνυμίες που ξεχωρίζουν κάτι από άλλα του ίδιου είδους.
Οριστικές αντωνυμίες είναι:
• Το επίθετο ο ίδιος, η ίδια, το ίδιο, όταν συνοδεύεται από το άρθρο.
π.χ. Ήρθε ο ίδιος ο Διευθυντής για να δει τι έγινε.
• Το επίθετο μόνος, μόνη, μόνο, όταν δεν έχει άρθρο και συνοδεύεται από τη γενική των αδύνατων τύπων των προσωπικών αντωνυμιών.
π.χ. Κάνω μόνη μου όλες τις δουλειές.
Άσκηση

Αυτοπαθείς αντωνυμίες
.jpgΟι αντωνυμίες που φανερώνουν πως το ίδιο πρόσωπο ενεργεί και το ίδιο δέχεται την ενέργεια αυτή λέγονται αυτοπαθείς.
Οι αυτοπαθείς αντωνυμίες είναι οι λέξεις τον εαυτό μου, τον εαυτό σου, τον εαυτό του/της. Οι αυτοπαθείς αντωνυμίες κλίνονται όπως το επίθετο καλός, -ή, -ό.
ΆσκησηΣύνθετα ρήματα με εσωτερική αύξηση
1.pngΣτον παρατατικό και τον αόριστο, πολλά σύνθετα ρήματα με πρώτο συνθετικό μια πρόθεση ή ένα επίρρημα δεν παίρνουν την αύξηση στην αρχή αλλά ανάμεσα στα δύο συνθετικά. Η αύξηση αυτή (ε) λέγεται εσωτερική αύξηση και διατηρείται μόνο όταν τονίζεται.
Εσωτερική αύξηση έχουν το πρώτο, δεύτερο και τρίτο πρόσωπο του ενικού και το τρίτο πρόσωπο του πληθυντικού αριθμού.
π.χ. αποσύρω > απέσυρα, απέσυρες, απέσυρε, αποσύραμε, αποσύρατε, απέσυραν.
Η προστακτική δεν παίρνει ποτέ αύξηση.

Άσκηση 1
Άσκηση 2

Προσωπικές αντωνυμίες
1.jpg
Οι λέξεις που χρησιμοποιούμε στο λόγο αντί για ονόματα, δηλαδή στη θέση ουσιαστικών ή επιθέτων, λέγονται αντωνυμίες.
π.χ. Η Φωτεινή και η Ελευθερία είναι φίλες.
Αυτές είναι φίλες.
Οι αντωνυμίες που φανερώνουν τα τρία πρόσωπα του λόγου λέγονται προσωπικές.
Οι προσωπικές αντωνυμίες είναι οι εξής:
• Η αντωνυμία εγώ για το πρώτο πρόσωπο και των τριών γενών.
• Η αντωνυμία εσύ για το δεύτερο πρόσωπο και των τριών γενών.
• Η αντωνυμία αυτός, αυτή, αυτό για το τρίτο πρόσωπο.
Για να μην μπερδεύουμε τους αδύνατους τύπους των προσωπικών αντωνυμιών με τα άρθρα, θυμόμαστε:
• Τα άρθρα συνοδεύουν ουσιαστικά ή επίθετα.
• Οι αδύνατοι τύποι του γ΄ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας συνοδεύουν ρήματα.
π.χ. Τον βρήκες;
τον πατέρα.
_αντωνυμία.jpg
Ευθύς και πλάγιος λόγος
3.JPG
Ευθύς λέγεται ο λόγος μέσω του οποίου μεταδίδονται τα λόγια ενός προσώπου άμεσα, δηλαδή έτσι ακριβώς όπως τα είπε.
π.χ.: – Θα φύγω σε λίγο.
– Γιατί;
– Θυμήθηκα πως έχω κάποια δουλειά.
– Εντάξει, τα λέμε άλλη φορά.
Πλάγιος λέγεται ο λόγος μέσω του οποίου μεταδίδονται τα λόγια ενός προσώπου έμμεσα, δηλαδή όχι ακριβώς όπως τα είπε αλλά όπως μας τα μεταφέρει ένα τρίτο πρόσωπο.
π.χ.: Ο Γιάννης τον ρώτησε γιατί φεύγει.
Εκείνος απάντησε πως είχε κάποια δουλειά.
Για να μετατρέψουμε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο:
• Προσθέτουμε τα ονόματα των προσώπων
• Βάζουμε συνδέσμους για να ενώσουμε τις προτάσεις
• Χρησιμοποιούμε ρήματα όπως το ρώτησε, απάντησε, είπε κ.ά.
• Αλλάζουμε το πρόσωπο των ρημάτων από πρώτο σε τρίτο.
π.χ.: Ευθύς λόγος: Έχεις πολλή δουλειά;
Πλάγιος λόγος: Ο Δημήτρης τον ρώτησε αν έχει πολλή δουλειά.

Άσκηση 1


Αρκτικόλεξα - Συντομογραφίες
.jpgΤα αρκτικόλεξα (ή ακρωνύμια) σχηματίζονται από τα αρχικά γράμματα των λέξεων οργανισμών, υπηρεσιών, ιδρυμάτων, επιχειρήσεων κτλ. Και προφέρονται σαν μία λέξη.
Γράφονται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα και χωρίς τελεία ανάμεσά τους, εκτός εάν μια λέξη αποδίδεται με δύο γράμματα στο αρκτικόλεξο.

π.χ.:
ΟΗΕ Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών
ΕΛ.ΤΑ. ΕΛληνικά Ταχυδρομεία
ΔΕΗ Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού
ΟΤΕ Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας

Μερικές λέξεις ή εκφράσεις, που τις χρησιμοποιούμε συχνά, τις γράφουμε για συντομία κομμένες. Οι γραφές αυτές λέγονται συντομογραφίες.
π.χ.:
μ.μ. μετά το μεσημέρι
π.μ. πριν από το μεσημέρι
μ.Χ. μετά Χριστόν
δηλ. δηλαδή
αρ. αριθμός
γραμμ. γραμμάρια
Κος, Κα Κύριος, Κυρία
τ.μ. τετραγωνικά μέτρα.
π.χ. παραδείγματος χάρη
π.Χ. προ Χριστού
__ΚΛΙΚ ΕΔΩ__ για να βρεις το αρκτικόλεξο, ακρωνύμιο ή συντομογραφία που θέλεις από την ελληνική βάση δεδομένων.
Αιτιολογικές προτάσεις


.jpg
 • Αιτιολογικές προτάσεις ονομάζονται οι εξαρτημένες προτάσεις που φανερώνουν την αιτία για την οποία γίνεται αυτό που δηλώνεται στην πρόταση που προσδιορίζουν
π.χ.: Δεν μπορεί να έρθει, γιατί θα δουλεύει μέχρι αργά.


 • Ξεχωρίζουμε τις αιτιολογικές προτάσεις από τις λέξεις γιατί και επειδή με τις οποίες αρχίζουν και που ονομάζονται αιτιολογικοί σύνδεσμοι
 • Οι αιτιολογικές προτάσεις εκτός από τους συνηθισμένους αιτιολογικούς συνδέσμους γιατί και επειδή, μπορεί να αρχίζουν και με τους συνδέσμους διότι, αφού, καθώς, εφόσον.
π.χ.: Λυπόταν, διότι έπρεπε να φύγει.
Καλύτερα να μείνει σπίτι, αφού αρρώστησε

Άσκηση 1

Άσκηση 2

Η ορθογραφία των καταλήξεων -είτε, -είται και -ήστε, -είστε των ρημάτων
_είτε.jpg

.jpg

Άσκηση 1 Άσκηση 2 Άσκηση 3 Άσκηση 4

Τα διαλυτικά
Τα διαλυτικά τα σημειώνουμε όταν θέλουμε να δείξουμε ότι δύο φωνήεντα που βρίσκονται δίπλα δίπλα προφέρονται ξεχωριστά. π.χ. γαϊδούρι
 • Όταν από τα δύο φωνήεντα το πρώτο τονίζεται, τότε δε βάζουμε διαλυτικά. π.χ. γάιδαρος
 • Όταν όμως αυτές τις λέξεις τις γράφουμε με κεφαλαία, επειδή δε σημειώνεται ο τόνος, βάζουμε πάντα διαλυτικά. π.χ. ΓΑΪΔΑΡΟΣ
 • Διαλυτικά βάζουμε και στις λέξεις με υι για να φανεί η διαφορά στην προφορά. π.χ. μυϊκός
 • Στις λέξεις με ιυ δε βάζουμε διαλυτικά γιατί ποτέ δεν προφέρονται τα δύο φωνήεντα μαζί.
Άσκηση
Υποθετικές προτάσεις
• Υποθετικές λέγονται οι εξαρτημένες προτάσεις που φανερώνουν σε ποια περίπτωση είναι δυνατόν να γίνει αληθινό αυτό που εκφράζει η ανεξάρτητη πρόταση.
• Η υποθετική μαζί με την ανεξάρτητη πρόταση λέγονται υποθετικός λόγος
• Η υποθετική πρόταση λέγεται αλλιώς και υπόθεση.
• Η ανεξάρτητη πρόταση λέγεται αλλιώς απόδοση.
• Οι υποθετικές προτάσεις αρχίζουν κυρίως με τους υποθετικούς συνδέσμους αν, εάν, σαν.
• π.χ. Αν βρέξει, θα μείνουμε στο σπίτι.
(εξαρτημένη / υπόθεση) , (ανεξάρτητη / απόδοση)
Υποθετικός Λόγος
Άσκηση

Το επίθετο ο πολύς, η πολλή, το πολύ και το επίρρημα πολύ
Το επίθετο πολύς - πολλή - πολύ συνοδεύει ουσιαστικά και κλίνεται και στα τρία γένη:
π.χ. έπεσε πολλή βροχή, έφαγε πολύ φαγητό κλπ.


Αρσενικό
Θηλυκό
Ουδέτερο
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ονομαστική
ο πολύς
η πολλή
το πολύ
Γενική
---------
της πολλής
---------
Αιτιατική
τον πολύ
την πολλή
το πολύ
Κλητική
---------
---------
---------
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ονομαστική
οι πολλοί
οι πολλές
τα πολλά
Γενική
των πολλών
των πολλών
των πολλών
Αιτιατική
τους πολλούς
τις πολλές
τα πολλά
Κλητική
---------
---------
---------

 • Το επίρρημα πολύ δεν κλίνεται και συνοδεύει ρήματα, επιρρήματα, επίθετα ή μετοχές:
  π.χ. Έβρεξε πολύ, έτρεξε πολύ γρήγορα, είναι πολύ καλός μαθητής, ήταν πολύ ευτυχισμένος κλπ.
 • Αρκετές φορές έχουμε πρόβλημα στην ορθογραφία αυτών των λέξεων. Ιδιαίτερα το επίρρημα "πολύ" με το επίθετο "το πολύ". Να βάλουμε -λ ή -λλ, να βάλουμε -υ, -η, -οι;
 • 1η παρατήρηση: Το επίρρημα πολύ γράφεται πάντα με -λ και -ύ.
 • 2η παρατήρηση: Το επίθετο πολύς - πολλή - πολύ γράφεται με -λ και -ύ μόνο στον ενικό αριθμό του αρσενικού και ουδέτερου.


3η παρατήρηση: Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις βάζουμε -λλ και ακολουθούμε τους γενικούς κανόνες που ισχύουν στις καταλήξεις των ονομάτων (δηλ. -η στο θηλυκό, -οι στον πληθυντικό)
Άσκηση_1.
Άσκηση_2.
Άσκηση_3.
Ανεξάρτητες και εξαρτημένες προτάσεις
Ανεξάρτητη (ή κύρια) πρόταση ονομάζεται η πρόταση που εκφράζει ένα ολοκληρωμένο νόημα και μπορεί να σταθεί μόνη της στο λόγο.
π.χ. Ο Τάκης δεν πήγε στο σχολείο χθες.
Εξαρτημένη (η δευτερεύουσα) ονομάζεται η πρόταση που δεν εκφράζει ένα ολοκληρωμένο νόημα και γι’ αυτό δεν μπορεί να σταθεί μόνη της στο λόγο.
π.χ. Ο Τάκης δεν πήγε στο σχολείο χθες, γιατί ήταν άρρωστος.
Άσκηση: εξαρτημένες προτάσεις
Ρηματικές και ονοματικές φράσεις
Στο γραπτό λόγο μπορούμε να εκφράσουμε το ίδιο νόημα χρησιμοποιώντας είτε φράση με ρήμα, είτε φράση χωρίς ρήμα αλλά με όνομα.
π.χ. Γεννήθηκε στην Αθήνα – Γέννηση στην Αθήνα
Οι φράσεις που έχουν ρήμα λέγονται ρηματικές. Οι φράσεις που έχουν όνομα λέγονται ονοματικές
Άσκηση:Ονοματικές φράσεις

Άσκηση:Ρηματικές φράσεις
Ασύνδετο σχήμα
Όταν στο γραπτό λόγο γράφουμε όμοιους όρους ή όμοιες προτάσεις χωρίς να χρησιμοποιούμε το σύνδεσμο και, συνδέοντας τους μόνο με κόμμα, αυτό το σχήμα λέγεται ασύνδετο.

Άσκηση

Θηλυκά ουσιαστικά σε -ια, -εια
Πότε τα θηλυκά ουσιαστικά γράφονται με -ια
 • Όλα τα οξύτονα (βραδιά, ελιά) Εξαιρούνται: αυτά που παράγονται από ρήματα σε –εύω (γιατρειά, δουλειά, παντρειά, σοδειά)
 • Τα παροξύτονα
 • που παράγονται από αρσενικά σε –ος (αεροπόρος – αεροπορία)
 • που παράγονται από ρήματα β΄ συζυγίας σε –ώ, -είς, -εί. (βαθμολογώ – βαθμολογία)
 • που παράγονται από επίθετα (δύσκολος – δυσκολία)
 • Τα παροξύτονα βαφτιστικά κύρια ονόματα (Γεωργία, Ελευθερία) Εξαιρείται (Βασιλεία)
 • Τα παροξύτονα τοπωνύμια (Αγγλία, Δανία, Λαμία)
 • Τα ονόματα των επιστημών και των μαθημάτων (βιολογία, ψυχολογία) Εξαιρείται (χημεία)
 • που λήγουν στον καταχρηστικό δίφθογγο –ια. (αρρώστια, ζήλια) Εξαιρείται (φτώχεια)
 • Τα προπαροξύτονα που παράγονται από αρσενικά ουσιαστικά σε –της και έχουν κατάληξη –τρια (αθλητής – αθλήτρια, γυμναστής – γυμνάστρια)
Πότε τα θηλυκά ουσιαστικά γράφονται με –εια;
 • Τα παροξύτονα
 • που παράγονται από ρήματα σε –εύω (παιδεύω – παιδεία)
 • που παράγονται από επίθετα σε –ύς (ευθύς – ευθεία)
 • Τα προπαροξύτονα
 • που παράγονται από ρήματα β΄ συζυγίας (βοηθώ – βοήθεια) Εξαιρείται (άγνοια)
 • που παράγονται από επίθετα σε –ής (ευγενής – ευγένεια)
 • Τα προπαροξύτονα βαφτιστικά κύρια ονόματα (Ιφιγένεια, Θάλεια)
 • Τα προπαροξύτονα τοπωνύμια (Φιλαδέλφεια) Εξαιρείται (Ερέτρια)
 • Τα προπαροξύτονα κύρια ονόματα που παράγονται από αρσενικά κύρια ονόματα (Αλέξανδρος – Αλεξάνδρεια)
Άσκηση: Να σχηματίσεις τα θηλυκά ουσιαστικά που παράγονται από τα παρακάτω ρήματα
Υποκείμενο
Υποκείμενο είναι η λέξη για την οποία γίνεται λόγος στην πρόταση και φανερώνει ποιος έκανε ή έπαθε κάτι ή βρίσκεται σε μια κατάσταση.
Το βρίσκουμε αν απαντήσουμε στην ερώτηση ποιος ή ποια ή ποιο + το ρήμα της πρότασης.
π.χ. Ο Νίκος παίζει στην αυλή. (ποιος παίζει; ο Νίκος)
Το υποκείμενο βρίσκεται σε ονομαστική πτώση και μπορεί να είναι ουσιαστικό ή αντωνυμία...
Ασκήσεις: 1) Βρίσκω το υποκείμενο 2) Βρες τα υποκείμενα των προτάσεων
Προσωπικές αντωνυμίες
Οι προσωπικές αντωνυμίες φανερώνουν τα τρία πρόσωπα του λόγου.
Προσοχή για να μη μπερδεύεις τον αδύνατο τύπο της προσωπικής αντωνυμίας με το οριστικό άρθρο, να θυμάσαι:
 • Τα άρθρα συνοδεύουν ονόματα. π.χ. τον αδελφό
 • Οι αντωνυμίες συνοδεύουν ρήματα. π.χ. του μίλησα.
Κλίση των προσωπικών αντωνυμιών.
.jpg
Άσκηση: 1) Βρες τις προσωπικές αντωνυμίες του κειμένου.

Ευθύς και πλάγιος λόγος
Όταν θέλουμε να περιγράψουμε ένα διάλογο, μπορούμε να τον κάνουμε:
Με ευθύ λόγο: μεταφέρουμε το διάλογο έτσι όπως ακριβώς τον ακούσαμε.
Με πλάγιο λόγο: περιγράφουμε το διάλογο που έγινε.
Για να μετατρέψουμε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο χρειάζεται:
 • να προσθέσουμε τα ονόματα των προσώπων.
 • να χρησιμοποιήσουμε συνδέσμους για να ενώσουμε τις προτάσεις.
 • να χρησιμοποιήσουμε ρήματα. (απάντησε, ρώτησε, είπε κ.ά.).
 • να αλλάξουμε το πρόσωπο των ρημάτων από το πρώτο στο τρίτο.
Άσκηση: Να μετατρέψεις τον ευθύ λόγο σε πλάγιο λόγο
Ομώνυμα, Παρώνυμα
Ομώνυμα: Οι λέξεις που προφέρονται το ίδιο, έχουν τον ίδιο ήχο. ( ψηλός - ψιλός) Άσκηση: Ομώνυμα
Παρώνυμα: Οι λέξεις που μοιάζουν στην προφορά, αλλά έχουν διαφορετική σημασία. (παίρνω - περνώ) Άσκηση: Παρώνυμα
Τα επίθετα σε -ής, -ιά, -ί
 • Τα επίθετα σε -ής, -ιά, -ί δηλώνουν χρώμα.
 • Κρατάνε το ήτα (η) μόνο στον ενικό αριθμό του αρσενικού. (ονομαστική, αιτιατική και κλητική)
 • Στις άλλες πτώσεις γίνεται γιώτα (ι).
 • Συχνά στον προφορικό λόγο τα χρησιμοποιούμε σαν άκλιτα με την κατάληξη του ουδετέρου. π.χ. το θαλασσί πουκάμισο.
 • Ασκήσεις:

Αιτιολογικές προτάσεις
 • Οι αιτιολογικές προτάσεις φανερώνουν την αιτία για την οποία γίνεται αυτό που δηλώνεται στην πρόταση που προσδιορίζουν. (Ο Γιάννης λυπόταν, επειδή έχασε στο παιχνίδι)
 • Οι αιτιολογικές προτάσεις αρχίζουν (εισάγονται)
 1. με τους αιτιολογικούς συνδέσμους: γιατί, επειδή, αφού, διότι, εφόσον. (Χτες δεν πήγα στο σχολείο, γιατί ήμουν άρρωστη)
 2. με λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιούνται ως αιτιολογικοί σύνδεσμοι: μια και, μια που, που. (Μια και το 'φερε η κουβέντα, τι κάνεις το βράδυ;)
 • Οι αιτιολογικές προτάσεις συνήθως χωρίζονται με κόμμα από τις προτάσεις τις οποίες προσδιορίζουν, εκτός αν είναι σύντομες.
 • Άσκηση
Μετοχές
Μετοχές έχουν
 • Ο ενεστώτας στην ενεργητική φωνή (Λέγοντας αυτά άνοιξε την πόρτα)
 • Ο παρακείμενος στην παθητική φωνή (Η αυλή ήταν χορταριασμένη)
 • Η ενεργητική μετοχή τελειώνει σε -οντας (ώντας) και είναι άκλιτη
 • Η παθητική μετοχή τελειώνει σε -μένος, είναι κλιτή και έχει τρία γένη και δύο αριθμούς
 • Η παθητική μετοχή συχνά ισοδυναμεί με επίθετο
Άσκηση:

Επίθετα

 • Άσκηση: επίθετα σε -ύς

 • Άσκηση: επίθετο, ρήμα ή ουσιαστικό;

 • Άσκηση: επίθετα από ουσιαστικά

 • Άσκηση: βρες τα επίθετα

 • Άσκηση: επίθετα

 • Άσκηση(2): επίθετα σε -ύς (πληθυντικός)

Αριθμητικά
Άσκηση:
Άσκηση:
Θηλυκά σε -ος
Άσκηση:
Άσκηση:
Επιρρήματα
Άσκηση:
Οι εγκλίσεις
 • Οι εγκλίσεις είναι οι μορφές που παίρνει το ρήμα ανάλογα με το τι θέλει να δηλώσει ο ομιλητής.
 • Οι εγκλίσεις είναι τρεις: οριστική, υποτακτική, προστακτική.
 • Η οριστική, φανερώνει κάτι το βέβαιο και πραγματικό. (Ο Λευτέρης τραγουδάει, το μωρό κλαίει).
 • Η υποτακτική, φανερώνει κάτι που θέλουμε ή περιμένουμε να γίνει. ( Θέλω να παίξω κιθάρα, Ας παίξουμε).
 • Η προστακτική, φανερώνει προσταγή, επιθυμία, ευχή. (Φύγε, Άκουσέ με).
 • Ασκήσεις: Άσκηση 1Άσκηση 2
Ο φίλος μας το περιβάλλον
 • Δείτε την παρουσίαση και μετά δημιουργήστε ανάλογα συνθήματα για την προστασία του περιβάλλοντος.